euDIÁKOK Diákmunka     1137 Budapest, Katona József utca 15.
EN | DE
Diákmunka twister Diákmunka facebook Diákmunka g+ Diákmunka in Diákmunka rss

Hírek

Nyereményözön Játékszabály

I. A Játék szervezője

A „NYEREMÉNYJÁTÉK” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és teljes körű lebonyolítója az euDIÁKOK Iskolaszövetkezet (székhely:7184, Lengyel, Petőfi u. 15; Cg.: 17-02-001322; email: aktivitas@eucsoport.hu;) továbbiakban: Szervező.

II.            A Játékban résztvevő személyek köre (a továbbiakban: Játékosok):

A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú magánszemély, aki egyrészt 2017. szeptember 1. és november 30. között, bármely hónapban minimum 20, 40 vagy 60 órát ledolgozott euDIÁKOK Iskolaszövetkezet által bármely projektben. A különböző minimum óraszámot elérő személyek más nyeremények megnyerésére esélyesek a IV. pontban rögzítetteknek megfelelően. Másrészt rész vehet az, aki 2017. szeptember 1. és 2017. november 30. között, a 3 hónap alatt összesen minimum 100 órát ledolgozott az euDIÁKOK Iskolaszövetkezet által bármely projektben. A Játékban való részvételi feltétel a Játék Regisztrációs Oldalán való feliratkozás (Regisztrációs Link: https://goo.gl/forms/dm90qaOesViro7XL2). A munkavégzés maradéktalanul feltételezi, hogy a Játékos regisztrált, bejelentett tagja az euDIÁKOK Iskolaszövetkezetnek és a Játékban megadott Regisztrációs Oldalon Regisztrált.

2.         A Játékosok a Munkavállaláshoz való regisztráció és a Regisztrációs Oldal kitöltése során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges pontatlanságából, hibájából vagy változásaiból eredő, továbbá a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag az adatok megváltozása) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

III.          A Játék időtartama

A Játék 2017.09.01. 00:00 és 2017.11.30. 23:55 között tart.

IV.          A Játék menete, Nyeremények

1.         A Játékban részt vehet minden euDIÁKOK tag, aki egyrészt 2017. szeptember 1. és november 30. között, a 3 hónap alatt minimum 20, 40 vagy 60 munkaórát dolgozott euDIÁKOK Iskolaszövetkezet által bármely projektben. A különböző minimum óraszámot elérő egyének más nyeremények megnyerésére jogosultak. Másrészt részt vehet az, aki 2017. szeptember 1. és 2017. november 30. között, a 3 hónap alatt összesen minimum 100 munkaórát ledolgozott az euDIÁKOK Iskolaszövetkezet által bármely projektben. A Játékban való részvételi feltétel a Játék Regisztrációs Oldalán való feliratkozás.

A Nyeremények

A 3 hónap mindegyikében (2017. szeptember 1. és november 30. közt munkát teljesítők közt) havonta (a IV/2 pontnak megfelelően) kiválasztásra kerül 1 db 30.000 Ft értékű ruházati üzletben felhasználható ajándékkártya azok közt, akik legalább 40 munkaórát teljesítettek, illetve 1 db 20.000 forint értékű kozmetikai üzletben felhasználható ajándékkártya azok közt, akik legalább 20 munkaórát teljesítettek. Az ajándékkártya típusának kiválasztásának joga a Szervezőt illeti meg. 2017. szeptember 1. és 2017 október 31. közt havonta minimum 60 munkaórát teljesítők közt (a IV/2 pontnak megfelelően) 30 darab mozijegy kerül kiválasztásra a Star Wars VIII. Az utolsó Jedik című film premiervetítésre. A 2017. november 1. és 2017 november 30. közt minimum 60 munkaórát teljesítők közt 40 darab mozijegy kerül kiválasztásra a Star Wars VIII. Az utolsó Jedik című film premiervetítésre (a továbbiakban: Premiervetítés). A premiervetítés időpontjának, helyszínének és költségének megválasztásának joga a Szervezőt illeti. A 2017. szeptember 1. és 2017. november 30. közt minimum 100 órát teljesítők közt egy 2 főre és 2 éjszakára szóló wellness hétvége kerül kiválasztásra.  A wellness hétvége időpontjának, helyszínének és költségének megválasztásának joga a Szervezőt illeti.

2.         A Játék első felének zárása (2017. szeptember 1. és 2017. szeptember 30. közötti szakasz) 2017. október 16-án 12:00-kor történik, és ekkor kerülnek kiválasztásra a Nyertesek egy 5 fős Bizottság által. A Játék második szakaszának zárása (2017. október 1. és 2017. október 31. közötti szakasz) 2017. november 13-án 12:00-kor történik, és ekkor kerülnek kiválasztásra a Nyertesek egy 5 fős Bizottság által. A Játék harmadik szakaszának zárása (2017. november 1. és 2017. november 30. közötti szakasz) 2017. december 11-én 12:00-kor történik, és ekkor kerülnek kiválasztásra a Nyertesek egy 5 fős Bizottság által.

3.         A Nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és készpénzre át nem váltható. A Játékban 1 db 2 fő részére 2 éjszakára szóló wellness hétvége, 3 db 30.000 Ft értékű ruházati üzletben felhasználható ajándékkártya, 3 db 20.000 forint értékű kozmetikai üzletben felhasználható ajándékkártya és összesen 100 db mozijegy kerül kiválasztásra.

V.           Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

1.         A Szervezők a Játék eredményéről a IV.2 pontban írt kiválasztást követően haladéktalanul, de legfeljebb a kiválasztástól számított 4 munkanapon belül tájékoztatja a nyertes Játékosokat (Nyerteseket) a Játékosok által a Munkába történő regisztrálás során megadott elérhetőségek valamelyikén, illetve a www.eudiakok.hu oldalon közzéteszi a Nyertes nevét, amelyhez valamennyi Játékos a Munkára történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

A Nyertes köteles az Értesítés átvételétől számított 2 naptári napon belül írásban visszaigazolni az Értesítés átvételét (a Szervezők: 1137 Budapest, Katona József utca 15. szám alatti székhelyére küldött postai levél, vagy a aktivitas@eucsoport.hu címre küldött email útján), illetve tájékoztatni a Szervezőt, hogy milyen magyarországi címre kéri a Nyeremény kézbesítését vagy személyesen kívánja átvenni azt a Szervező székhelyén. (1137 Budapest, Katona József utca 15.) Amennyiben a Nyertes az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező a Nyereményt a jelen pontban meghatározottak szerint újraválasztják.

2.            A Nyereményeket a Szervező postai úton juttatja el az adott Nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre vagy a Nyertesnek lehetősége van a nyereményét személyesen átvenni a szervezők székhelyén. (1137 Budapest, Katona József utca 15.)

3.            A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékban történő regisztrációkor feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, A Játékos téves, illetve hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

VI.          Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viselik. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

VII.         Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

  1. A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás és a Játékban való részvétel önkéntes. A Játékosok a Játékban való regisztrációval tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
  • nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további hozzájárulás és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozzák;
  • A Munkába történő regisztráció során megadott személyes adataikat (családi- és utónév, telefonszám, lakcím, email cím ) a Szervező a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása céljából és időtartamára kapcsolattartás és adminisztráció céljából, valamint a Szervező további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül nyilvántartásba veszik, valamint a Játék lebonyolítása érdekében, továbbá saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára – az említett célok megvalósításához szükséges ideig és mértékben – kezelje, és a jövőben felhasználhassák oly módon, hogy a Játékos részére a Szervező által szervezett munkákról tájékoztatást küldjön.
  • a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön (a továbbiakban „Felvétel”), amelyre vonatkozóan a vagyoni jogok a Szervezőt illetik meg és amelyet a Szervező és/vagy a Szervező érdekében a Lebonyolító időben korlátlanul felhasználhat a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, reklámozása során illetve hirdetéseiben, mind online és offline bármely felületen, minden további külön hozzájárulás és a Szervező vagy a Lebonyolító vagy a kiadó által nyújtott ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
  • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

2.            A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a mindenkori hatályos magyar jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, továbbá (kötelező adatkezelés kivételével) ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül kérje azok törlését, zárolását, vagy helyesbítését a aktivitas@eucsoport.hu e-mail címen vagy postai úton az euDIÁKOK Iskolaszövetkezet címzettel 1137 Budapest, Katona József utca 15.  címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.

3.            Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való további részvételre vonatkozóan minden jogosultságát elveszti, és a Játékból a továbbiakban kizárásra kerül.

VIII. Vegyes rendelkezések

  1. Amennyiben a Nyertes az Értesítésre nem reagál a fenti V. pontban meghatározott határidőben, illetve a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőktől nem követelheti, és egyéb kártérítést vagy kártalanítást sem követelhet ezzel összefüggésben.
  2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás és kártérítési kötelezettség nélkül, egyoldalúan módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a www.eudiakok.hu honlapon nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2017.08.29.

euDIÁKOK Iskolaszövetkezet

Szervező

 

Cégcsoportunk tagjai

Bemutatkozik az euCSOPORT Munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-közvetítés Weboldalkészítés, SEO Európai Uniós Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Alapítvány Call-center Nyugdíjas Szövetkezet
SOS Gyermekfalvak pártfogó 2018

Közösség

Kapcsolat

H-1137 Budapest, Katona József u. 15.

06 1 225 1533

ugyfelszolgalat@eucsoport.hu

Nyitva tartás

Személyesen Telefonon
H 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00
K - P 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00
Szo - Vas - - - - Zárva - - - -