euDIÁKOK Diákmunka     1137 Budapest, Katona József utca 15.
EN | DE
Diákmunka twister Diákmunka facebook Diákmunka g+ Diákmunka in Diákmunka rss

Adatvédelmi tájékoztató

1. FEJEZET - ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA

Jelen szabályzat célja, hogy

az EU-DiákOK Iskolaszövetkezet, mint a saját weboldala, szolgáltatásai és belső működése szempontjából adatkezelő, valamint az EU-SALESMAN Kft, mint szolgáltatásaik és belső működésük szempontjából adatkezelők

   1. teljes körűen biztosítsák a www.eudiakok.hu, weboldal és aloldalaik (továbbiakban: weboldalak) működési és megjelenési körében felmerülő, továbbá
   2. a belső működésükben kezelt valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 2. § (1) bekezdése szerinti, a törvény tárgyi hatálya alá eső tény, információ, adat (a továbbiakban együttesen: személyes adat) kezelésének szabályait, továbbá
   3. a weboldalakon keresztül gyűjtött, megjelentetett, kezelt személyes adatok kezelésének szabályait, valamint
   4. ilyen adatok illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala elleni védelmet, úgy, hogy az jelen szabályzat szerinti egységes adatkezelés minden adatkezelőre és adatfeldolgozóra vonatkozzon.

Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed

  1. az EU-DiákOK Iskolaszövetkezet-re (székhelye: 7184 Lengyel, Petőfi utca 15., adószám: 13282572-2-17, képviseletre jogosult: Pataki Zoltán Szilveszter, Heincz Norbert, Bartkevics Anett) mint adatkezelőre és adatfeldolgozóra, továbbá
  2. EU-SALESMAN Kft. - Hosting és webfejlesztési szolgáltatások kapcsán (székhelye: 1137 Budapest, Katona József utca 15.,  adószáma: 23706738-2-41, ügyvezetők: Pataki Zoltán Szilveszter, Heincz Norbert)

(továbbiakban ezek együttesen: mint adatkezelőre,  

  1. minden, bármelyik adatkezelővel megbízási-, vállalkozási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes vagy jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, aki/amely adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során a személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet (továbbiakban: Munkatárs), valamint
  2. azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá
  3. azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

Jelen szabályzat 1. és 2. pontjainak megfelelően, a Szabályzat szempontjából adatkezelő

  1. az Eu-DiákOK Munkaerőközvetítő és Szolgáltató Iskolaszövetkezet, az EU-SALESMAN Kft, a saját weboldalaik, szolgáltatásaik és belső működési körük szempontjából,
  2. a Munkatárs, akinek/amelynek tevékenységével kapcsolatban az adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában.

Jelen szabályzat tárgyi hatálya az Adatkezelő mindazon adatkezeléseire kiterjed, amely:

  1. az adatkezelővel (ügyfél)kapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza;
  2. azon személyek adatait tartalmazza, akik az Adatkezelővel (ügyfél)kapcsolatban álltak;
  3. azon személyek adatait tartalmazza, akik az Adatkezelővel (ügyfél)kapcsolatba kívánnak lépni;
  4. azon személyek adatait tartalmazza, akik az Adatkezelővel, annak szolgáltatásainak teljesítéséhez szükséges feladatok ellátás, teljesítésének érdekében szerződésben állnak vagy álltak, mint Munkatárs;
  5. azon személyek adatait tartalmazza, akik az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez az Adatkezelővel szerződésben állnak vagy álltak, mint Partner.

Jogszabályi háttér

  1. Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR-ról szóló rendelet)
  2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  3. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalásai,
  4. minden olyan jogszabály, amely kötelezően alkalmazandó adatkezelési rendelkezést tartalmaz.

 2. FEJEZET - ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

 1. Az adatvédelmi irányelvek azok az alapvető elvek, amelyeket az Adatkezelő saját magával szemben fogalmazott meg és amelyeket az Adatkezelő magára nézve kötelezően fogadott el a kihirdetés napjától, és amely elvek kötelező rendelkezések és iránymutatásul szolgálnak olyan kérdésekben, amelyeket a jelen szabályzat részletesen nem tárgyal.
 2. Jelen szabályzat rendelkezése, valamint az Adatkezelő gyakorlata nem lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel.
 3. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. – Célhoz kötöttség elve –
 4. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. – Arányosság, szükségesség elve –
 5. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 6. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 7. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
 8. Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást is, amellyel a felhasználó a weboldalak használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed. 
 9. Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatállományokat más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 10. Az Adatkezelő szolgáltatásaival és az adatkezelés céljával összhangban, a weboldalak bármelyikére regisztráló érintett a regisztrációval kifejezetten elfogadja azt, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli. Abban az esetben, ha az érintett az Adatkezelő weboldalaira, vagy weboldalainak egyikére regisztrál abból a célból, hogy a meghirdetett állásajánlatra és/vagy adatbázisba jelentkezzen, a regisztráló érintett a regisztrációval kifejezetten elfogadja azt, hogy személyes adatait az Adatkezelő Partner(ek) felé továbbíthatja.
 11. Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.
 12. Az Adatkezelő által kezelt adatok az Adatkezelő adatállományaiba kerülnek a következők szerint:
  1. Az Adatkezelővel szerződéses viszonyba került Partnerek adatait az Adatkezelő az érintettektől eltérő adatállományban kezeli.
  2. Az Adatkezelővel szerződéses viszonyba került Munkatársak adatait az Adatkezelő az érintettekétől és a Partnerekétől eltérő adatállományban kezeli.
  3. Abban az esetben, ha Adatkezelő több szolgáltatással is rendelkezik, és azok egymástól ésszerűen elhatárolhatóak, akkor Adatkezelő az érintettek adatait szolgáltatásonként külön adatállományban kezeli.
  4. Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott igazolványokról, okmányokról, igazolásokról és egyéb adatokról kizárólag az adathelyesség megállapítása, a másolat tárolása és a jelen elvek érvényre juttatása érdekében készíthet papíralapú és/vagy elektronikus másolatot, az érintett hozzájárulása alapján és után.

3. FEJEZET - ALAPVETŐ FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 1. Jelen szabályzat céljával összhangban Adatkezelő az alábbi alapvető fogalom meghatározásokat vezeti be kihirdetése napjától, amelyeket e Szabályzat alkalmazása során az itt meghatározottak szerint kell értelmezni:
 2. Érintett vagy Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, aki különösen lehet a weboldalak bármelyikén regisztrált és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, vagy Munkatárs, a Partner kapcsolattartója, feltéve hogy személyes adatokat bocsát, bocsátott vagy kíván bocsátani az Adatkezelő rendelkezésére és így (ügyfél)kapcsolatban áll, állt vagy kíván állni az Adatkezelővel;
 3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 4. különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 5. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 6. Adatkezelő: az Eu-DiákOK Munkaerőközvetítő és Szolgáltató Iskolaszövetkezet, az EU-SALESMAN Kft., valamint a felsoroltakon felül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
 8. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 9. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 10. Adatfeldolgozó: az Eu-DiákOK Munkaerőközvetítő és Szolgáltató Iskolaszövetkezet adatfeldolgozónak minősül a jelen szabályzatban meghatározott más Adatkezelő vonatkozásában;
 11. Adatállomány vagy adatbázis: az egy elektronikus nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 12. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 13. weboldalak: www.eudiakok.hu, weboldal és minden aloldala;
 14. Partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő személyes adatot továbbíthat, vagy amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelő adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő  tevékenységet végez vagy végezhet;
 15. Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, vállalkozási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet;
 16. Adatkezelő szolgáltatásai:
  1. állásközvetítés,
  2. munkaerő közvetítés,
  3. munkaerő kölcsönzés fejvadászat Partnerek irányába,
  4. álláshirdetések megjelentetése és interjúztatások a Felhasználók irányába,
  5. Partnerek mint potenciális munkáltatók és Felhasználók mint potenciális munkavállalók  összekapcsolása meghatározott szabályok alapján,
  6. szakmai tanácsadás munkaügyi, TB – bérszámfejtés, illetve adózással kapcsolatos kérdésekben
  7. weboldal készítés
  8. webáruház készítés
  9. weboldal optimalizálás
  10. arculattervezés
  11. banner és kreatív anyagok készítése nyomtatásra és webre
  12. hirdetések előkészítése nyomtatásra
  13. nyomdai előkészítés, tervezés
  14. webhosting
  15. call-center szolgáltatás
  16. outsourcing
  17. hívásfogadás
  18. hívásindítás
  19. telefonos kutatás
  20. telemarketing
  21. termékértékesítés
 17. Interjú: az Adatkezelő szervezésében, az Adatkezelő és/vagy Munkatárs valamint az érintett között létrejött személyes vagy hang (és kép) továbbítására alkalmas eszközön keresztül létrejött megbeszélés, melynek célja, hogy az interjú készítője az érintettől, mint interjú alanyától információkat nyerjen egy vagy több álláshirdetéssel kapcsolatban;
 18. euCSOPORT: E kifejezésen érteni kell az EU-JOBS Munkaerőközvetítő és Szolgáltató Kft, az EuJobs International Kft, az EU-SALESMAN Kft.,Eu-Diákok Iskolaszövetkezet, Nyugdíjtöbblet Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, Alkalmi Munkaszervező Szociális Szövetkezet, Erőforrás Szociális Szövetkezet mindegyikét.
 19. Ügyfélszolgálat: az Adatkezelő által meghatározott és nevesített tevékenységek, feladatok, utasítások és szervezeti struktúra összessége.

4. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

 1. Összhangban a jelen szabályzat céljával, az adatkezelés céljai a következők:
  1. Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása, így különösen
   1. az érintett, a Munkatárs, a Partner adatainak felvétele, tárolása és kezelése a velük történő kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz; valamint
   2. az érintett adatainak kezelése a közte és a Partner között fennálló szerződéses viszonyból fakadó jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban (amennyiben ilyen szerződés létrejön az érintett és a Partner között)
   3. a Munkatárs adatainak kezelése a szerződéses viszonyából fakadó kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban;
   4. a Partner adatainak kezelése az Adatkezelő és a Partner, továbbá a Partner és az érintett szerződéses viszonyával kapcsolatban;  
   5. Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét szolgáló - érintetti és partneri - adatállományok kezelése;
   6. érintett adatainak továbbítása a Partner irányába;
   7. a Partner adatainak továbbítása az érintett irányába;
  2. Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése;
  3. Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése;
  4. Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása;
  5. az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén az Adatkezelő által történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés;
  6. az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a szokások felmérése.

5 FEJEZET - ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 1. Az adatkezelés jogalapja az érintett – ideértve a Munkatársat és a Partnert is – önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.
 2. Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, az adatkezelés kötelező. Erről az Adatkezelő az érintettet – ideértve a Munkatársat és a Partnert is –  tájékoztatja.
 3. Ha a személyes adat felvételére az érintett, Munkatárs, Partner hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet – ideértve a Munkatársat és a Partnert is –, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.

6. FEJEZET - AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK KÖRE

 1. Az Adatkezelő elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik
  1. a weboldalakon regisztráltak;
  2. a weboldalak valamelyikén keresztül megadott adataikkal az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére jelentkeztek;
  3. a weboldalak valamelyikén szereplő e-mail címre küldött adataikkal az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére jelentkeztek; 
  4. egyéb fórumon keresztül az Adatkezelő részére adatot szolgáltattak azzal a céllal, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vegyék;
  5. az Adatkezelő hírlevél-listájára feliratkoztak;
  6. az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vétele céljából megkeresik az Adatkezelőt és (ügyfél)kapcsolatot kívánnak kialakítani.
 2. A 6 fejezet 1/6.) pontban meghatározott esetben az érintett egy vagy több személyes adatot az Adatkezelő rendelkezésére bocsáthat annak érdekében, hogy az érintett és/vagy az Adatkezelő megalapozott döntést hozhasson abban a kérdésben, hogy az érintett az Adatkezelő adatbázisába jelentkezzen-e (ügyfél)kapcsolat kialakítása céljával, különösen, ha az érintett az Adatkezelő szolgáltatásai közül a III. fejezet 1. pont o. alpontjának a-c. pontjaiban meghatározott szolgáltatásokat kívánja igénybe venni.
 3. Az Adatkezelő ezen túlmenően külön adatállományokban kezeli azon személyek adatait is, akik az Adatkezelővel szerződés alapján
  1. Munkatárs vagy
  2. Partner kapcsolatban vannak.

7. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI

 1. Az Adatkezelő
  1. a jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatokkal, valamint a weboldalon megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben részesítse, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa;
  2. az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja; valamint
  3. a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez;
  4. gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az adatkezeléssel érintett személyek minden köre megismerhesse. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról is, hogy jelen szabályzat az érintett részére hozzáférhető legyen;
  5. a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében;
  6. a vele jogviszonyban álló szerződéses fél adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja, kivéve a Munkatársak adatkezelése tekintetében;
  7. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

8. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT ADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

 1. Jelen szabályzat alapján az adatkezeléssel érintett adatok körei – függetlenül attól, hogy elektronikus úton vagy papír alapon veszik fel vagy tárolják azokat – a következők:
 2. Természetes személyazonosító adatok: ezen adatok kezelésének célja az érintett, a Munkatárs, a Partner személyének egyértelmű azonosítása és a kapcsolattartás. Az Adatkezelő kezeli az adatkezeléssel érintett személyek minden körének következő adatait:
  1. név, születési név,
  2. anyja neve,
  3. születési hely, idő,
  4. állampolgárság,
  5. lakcím,
  6. értesítési cím,
  7. diákigazolvány szám,
  8. adóazonosító jel,
  9. TAJ szám,
  10. személyi igazolvány (útlevél) szám,
  11. egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma,
  12. az a-k pontokban meghatározott adatokat hitelesen bizonyító igazolványok, okmányok és igazolások papíralapú és/vagy elektronikus másolatai;
 3. Érintett közép- és/vagy felsőfokú végzettségét igazoló okiratok és azok papíralapú és/vagy elektronikus másolatai: az Adatkezelő az érintett közép- és/vagy felsőfokú végzettségét igazoló okiratokat, azok számát és egyéb adatait, valamint az okiratokról készült papíralapú és elektronikus másolatokat, az adatkezelés elvei alapján, kezeli, amennyiben ezek az Adatkezelő részére eljuttatásra kerülnek;
 4. Telefonszámok és egyéb elérhetőségi adatok: az Adatkezelő az érintettel (Munkatárssal, Partnerrel) történő kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámokat és egyéb elérhetőségi adatokat – mint pl. e-mail cím – kezeli, amennyiben ezek megadásra kerülnek;
 5. Önéletrajzok és azok tartalma: az Adatkezelő az érintett által a részére eljuttatott önéletrajzokat kezeli;
 6. Kísérő- és/vagy motivációs levelek: amennyiben érintett a kísérőlevelet és/vagy motivációs levelet bocsátott Adatkezelő rendelkezésére, azokat az Adatkezelő kezeli;
 7. Érintett megjelenésével, személyiségével, habitusával kapcsolatos adat: az Adatkezelő vagy a Munkatárs által az érintett megjelenésével, személyiségével, habitusával kapcsolatos tett következtetés, megállapítás vagy állásfoglalás az adatkezeléssel érintett adatok körébe tartozik és azokat az Adatkezelő kezeli;
 8. Felvételi adatlap: Adatkezelő felvételi adatlapján szereplő, fenti adatkörökbe nem tartozók adatokat, - úgy mint az érintett bankszámlaszáma, a foglalkoztató adatai, az érintett besorolási bére és belépésének dátuma, - amennyiben megadásra kerülnek, az Adatkezelő kezeli;
 9. Érintett által regisztráció során, a fent felsorolt adatkezeléssel érintett adatok köreitől eltérő adatok: az érintett által a regisztrációja során megadott adatokat – mint pl. felhasználónév, becenév, nyilvánosan megjelenő név, honlap címe, elérhetőségi adatok, mint AIM, Yahoo IM, Jabber, Google talk azonosítók – az Adatkezelő kezeli és az érintett egyéb adatával összekapcsolja a célhoz kötöttség és arányosság, szükségszerűség elveinek betartásával;
 10. Érintett által küldött üzenetek: Adatkezelő minden, az érintett által az Adatkezelő részére küldött üzenetet, függetlenül attól, hogy azt az érintett a weboldalak valamelyikéről küldte vagy más módon juttatta el az Adatkezelő részére, ide értve a postai utat is, Adatkezelő kezeli és az érintett egyéb adatával összekapcsolja a célhoz kötöttség és arányosság, szükségszerűség elveinek betartásával;
 11. Érintett által preferált munkavégzési hely (https://www.eudiakok.hu/regisztracio Megyék): az érintett által a regisztrációja során megadott, földrajzilag preferált munkavégzési helyeket az Adatkezelő kezeli;
 12. Érintett által preferált munkakategóriák és munka fajták (https://www.eudiakok.hu/regisztracio Munkák, https://www.eudiakok.hu/regisztracio Munka fajták): az érintett által a regisztrációja során megadott, általa preferált munkavégzési területek és/vagy munka fajták, az adott oldal vonatkozó legördülő menüjében meghatározott opciók közül;
 13. Érintett által preferált munkavégzés jellege (http://www.eujobs.hu/regisztracio Munkavégzés jellege): az érintett által a regisztrációja során, a legördülő menüben meghatározott opciók közül megadott, általa preferált munkavégzési jelleget az Adatkezelő kezeli;
 14. Érintett által, a hallgatói jogviszonyára vonatkozóan megadott adat (http://www.eudiakok.hu/regisztracio Nappali tagozatos hallgatói jogviszony):  az érintett által a regisztrációja során megadott, a hallgatói jogviszonyára vonatkozóan megadott adatot az Adatkezelő kezeli, amennyiben azt az érintett megadja;
 15. Szolgáltatásra történő regisztráció során vagy szolgáltatás igénybevételének szándékával megadott, vagy kapcsolatfelvétel szándékával megadott, a fent felsorolt adatkezeléssel érintett adatok köreitől eltérő adatok: az érintett által, a szolgáltatásra (hírlevélre) történő feliratkozás során vagy egy szolgáltatás igénybevételének szándékával megadott egyéb adatot, - úgy mint cégnév, beosztás, az Adatkezelővel partnerségi viszonyra vonatkozó adat, az érintett által végzett tevékenység földrajzi meghatározása, legördülő menüből választott szolgáltatás (megoldás) megnevezése, továbbá BNI tagságra vonatkozó adat - az Adatkezelő kezeli, amennyiben ezeket az adatokat érintett megadja;
 16. Tesztek és eredmények: Amennyiben érintett tesztet vagy egyéb képesség és/vagy készségfelmérő feladatot oldott meg (ideértve a kézzel írt dokumentumokat is), úgy maga a teszt és/vagy feladat valamint annak kiértékelt eredménye az Adatkezeléssel érintett adatok körébe tartozik;
 17. Adatkezelő szolgáltatásának nyújtásával és igénybe vételével összefüggésben keletkezett adatok, valamint keletkezett jogokra és kötelezettségekre vonatkozó adatok: az  Adatkezelő az adott szerződés alapján nyújtott szolgáltatással összefüggésben keletkezett adatokat az irányadó szerződési feltételekben és jogszabályokban meghatározottak szerint kezeli, továbbá a szerződésből fakadó jogok gyakorlásával és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatokat kezelheti.
 18. Az Adatkezelővel, az Adatkezelő ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok: Ebbe a körbe tartozik mindazon adat, amely az ügyfélszolgálatnál keletkezik, és az érintett vagy a Munkatárs vagy a Partner és az ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik.
 19. A Partnerrel kapcsolatban az Adatkezelő által kezelt adatok köre:
  1. A Partner
   1. neve
   2. székhelye
   3. adószáma
   4. cégjegyzékszáma
   5. statisztikai számjele
   6. bankszámlaszáma
   7. kapcsolattartójának neve
   8. kapcsolattartó telefonszáma
   9. kapcsolattartó e-mail címe
  2. a Partnerrel kapcsolatos szerződés adatai, különösen a
   1. Partner nyitott és lezárt álláshirdetései, valamint a
   2. Partner számára kiközvetített érintettekkel kapcsolatban a Partner által készített visszajelzés
  3. Partner által megfizetett szerződés szerint járó díjazás,
  4. Partner Adatkezelővel szembeni kintlévősége,

tekintettel arra, hogy az Adatkezelő a szolgáltatásai igénybevétele érdekében a Partnerekkel szerződést köt és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek szempontjából elengedhetetlen az adatok kezelése.

 1. A Munkatárssal kapcsolatban az Adatkezelő által kezelt adatok köre:
  1. A Munkatárs
   1. neve
   2. székhelye/címe
   3. adószáma/adóazonosító jele
   4. cégjegyzékszáma
   5. statisztikai számjele
   6. bankszámlaszáma
   7. kapcsolattartójának neve
   8. (kapcsolattartó) telefonszáma
   9. (kapcsolattartó) e-mail címe
  2. a Munkatárssal kapcsolatos szerződés adatai
  3. a Munkatárs által, az érintettekkel kapcsolatban készített állásfoglalás, amennyiben a Munkatárs végezte az interjút,

tekintettel arra, hogy az Adatkezelő a szolgáltatásai teljesítése érdekében a Munkatárssal szerződést köt és az ebből fakadó jogok és kötelezettségek szempontjából elengedhetetlen az adatok kezelése.

 1. Az Adatkezelő és az érintett között folytatott telefonbeszélgetés: Adatkezelő rögzítheti és az irányadó jogszabályokban, továbbá a megkötött szerződésekben meghatározottak szerint kezelheti az érintett – ideértve a Munkatársat és a Partnert is – és az ügyfélszolgálat közötti beszélgetésről készült hangfelvételt. A rögzítésről minden esetben a beszélgetés megkezdése előtt tájékoztatást kell adni.
 2. Adatkezelő által működtetett hang- és képrögzítő berendezések által rögzített felvételek: Adatkezelő székhelyén, bérleményében kép- és hangfelvételt készítő és rögzítő rendszert működtethet. Az így rögzített felvételeket az Adatkezelő kezeli.
 1. Jelen szabályzat alapján az adatkezeléssel érintett tevékenységek körei a következők:
 2. Regisztráció és bejelentkezés
  1. Felhasználó a weboldalakra regisztrálhat, amennyiben az adott weboldal ezt lehetővé teszi.
  2. A weboldalakra történő regisztráció önkéntes.
  3. A felhasználó a regisztrációt követően bejelentkezhet a weboldalakra.
  4. A weboldalakra történő bejelentkezés önkéntes.
  5. A regisztrációval és bejelentkezéssel kapcsolatban kezelt adatok köre:
 3. Jelentkezés álláshirdetésre regisztrációt követően
  1. Felhasználó a regisztrációt követően az általa kiválasztott, még le nem zárt álláshirdetésre jelentkezhet a http://www.eudiakok.hu/ weboldalakon.
  2. Az álláshirdetésre történő jelentkezés önkéntes.
  3. A jelentkezéssel kapcsolatban, az érintett által megadható, valamint kötelezően megadandó és az Adatkezelő által kezelt adatok köreit a jelen szabályzat korábban részletesen meghatározta.
  4. Jelentkezni álláshirdetésre regisztráció és/vagy weboldalon történő jelentkezés hiányában nem lehetséges.
 4. Felhasználó interjúja
  1. Adatkezelő – ide értve az adatkezelő Munkatársait is – az érintettet személyes vagy hang (és kép) továbbítására alkalmas eszközön történő interjúra kérheti fel.
  2. Az interjún történő részvétel önkéntes.
  3. A személyes interjúval kapcsolatban, az Adatkezelő által kezelt adatok köre kiterjed a korábban meghatározott adatok mindazon körére, amelyet az érintett az Adatkezelő részére szóban vagy írásban átadott, vagy felfedett.
  4. Az interjún teszt és/vagy egyéb képesség és/vagy készségfelmérő feladat megoldására kerülhet sor, ha azt megelőzően az Adatkezelő, Munkatárs a tesztet és/vagy feladatot és annak célját az érintettel megismertette és az érintett önként hozzájárult a megoldáshoz.
 5. Állásbörzéken, felsőoktatási intézményekben, egyéb helyeken történő megjelenés és adatgyűjtés
  1. Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásával és teljesítésével összhangban különböző állásbörzéken és egyéb helyeken megjelenhet és ott a Munkatársak segítségével adatokat kérhet be az érintettektől és az adatokat kezelheti, ha és amennyiben az érintett az adatok felvételéhez és kezeléséhez írásban és önként hozzájárult.
 6. Adatkezelő szolgáltatásai
  1. Adatkezelő a szolgáltatásaival összefüggésben kezeli a részére eljuttatott, VIII. fejezet 1. pontjában meghatározott adatokat.

9. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 1. Az adatkezelés
  1. az érintett kérelme alapján személyes adatainak törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig, vagy
  2. ilyen rendelkezés hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülését követő 5 évig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

10. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: REGISZTRÁCIÓ

 1. Abban az esetben, ha a Felhasználó a weboldalakon regisztrál, a Felhasználó által megadott e-mail címre az Adatkezelő automatikusan generált visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó e-mail címére, amely tartalmazza a regisztráció és az e-mail fiók ellenőrzéséhez szükséges visszaigazoló linket.
 2. A visszaigazoló e-mail tartalmaz értesítést arra vonatkozóan, hogy a Felhasználónak mennyi idő áll rendelkezésére a regisztrációja befejezéséhez és a visszaigazoló linket. Amennyiben a határidőben a visszaigazoló linkre kattintással az email fiók igazolását nem végzi el, a regisztrációja törlésre kerül. Az e-mail fiók igazolására azért van szükség, hogy ellenőrizhessük, hogy a felhasználó a saját címét helyesen adta-e meg?
 3. A visszaigazoló e-mail tartalmaz hivatkozást az Adatkezelőnél érvényes nyilvános adatvédelmi szabályzathoz
 4. A visszaigazoló e-mail nyelve: magyar
 5. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy
  1. a http://www.eudiakok.hu/ weboldalakon az érintett által, a regisztráció és bejelentkezés során megadott személyes adatokat vagy az érintett által, állásra jelentkezés céljával az Adatkezelőnek más módon eljuttatott adatokat az Adatkezelő
   1. az érintett által, más fórumon keresztül vagy módon megadott egyéb adatokkal;
   2. az interjú során rendelkezésre bocsátott adatokkal;
   3. érintett által elvégzett tesztekkel és eredményeikkel;
   4. a releváns álláshirdetéssel kapcsolja össze;
  2. az a. pontban meghatározott céltól különböző, az Adatkezelő más szolgáltatásainak szándékával az Adatkezelőnek eljuttatott adatokat, Adatkezelő az érintett más adataival összekapcsolhatja; és
  3. gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan Munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri vagy egyéb szerződésbeli kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához, teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges; és
  4. az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor; és
  5. az adatokról rendszeresen, külön szabályzatban meghatározottak alapján biztonsági mentés készül.

11. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: A MUNKATÁRS FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Minden Munkatárs a szerződése szerinti feladatok elvégzésére, teljesítésére köteles, a jelen szabályzat rendelkezéseinek betartása mellett.
 2. Az adott feladattal megbízott Munkatárs felelőssége és kötelezettsége
  1. felügyelni és biztosítani az adatállományok elvárt védelmi szintjét;
  2. gondoskodni az Adatkezelő részére az érintett által eljuttatott vagy az érintettel kapcsolatos, vele összekapcsolható adatok Adatkezelő megfelelő, elkülönített adatállományaiban, informatikai rendszereiben megfelelő módon történő tárolásáról;
  3. gondoskodni a korábban meghatározott és tárolt adatok visszakereshetőségéről;
  4. rendszeresen ellenőrizni és tesztelni, továbbá biztosítani az adatkommunikációt az Adatkezelő rendszereiben, elektronikus nyilvántartásaiban, továbbá rendszerei és nyilvántartásai között;
  5. rendszeresen ellenőrizni és tesztelni, továbbá biztosítani az adatkommunikációt az Adatkezelő rendszerei, elektronikus nyilvántartásai és a Partner rendszerei között;
  6. gondoskodni az adatok módosításáról – ha felmerül annak szükségessége, –  a jelen szabályzat rendelkezései alapján;
  7. ellenőrizni a jelentkezéskor automatikusa kiküldendő válasz e-mail kiküldésének meglétét, ennek elmaradása esetén a válasz e-mailt az érintett részére megküldeni és értesíteni a meghatározott feladattal megbízott Munkatársat;
  8. külön szabályzat rendelkezései szerinti időben és módon megelőzni valamint elhárítani a számítástechnikai hibákat;
  9. külön szabályzat rendelkezései szerinti rendszerességgel és módon biztonsági mentést végezni;
  10. megismertetni az interjún résztvevő érintettel a teszteket, egyéb képesség és/vagy készségfelmérő feladatokat;
  11. gondoskodni az érintett kérése alapján a tesztek, egyéb képesség és/vagy készségfelmérő feladatok eredményeinek érintett részére történő elektronikus eljuttatásáról;
  12. gondoskodni a Partnertől érkező, az érintettel kapcsolatos adatok megfelelő Munkatárshoz történő, informatikailag megfelelően védett eljuttatásáról és tárolásáról;
  13. gondoskodni az adatok összekapcsolásáról, amennyiben az említett adatok rendelkezésre állnak és azok összekapcsolása a célszerűség elve alapján megvalósítandó;
  14. a hozzá közvetlenül az érintettől érkező, adatkezeléssel szembeni tiltakozás eljuttatása a tiltakozás megválaszolásának feladatával megbízott Munkatárshoz és a megválaszolási feladatok ellenőrzésével megbízott Munkatárshoz;
  15. a hozzá közvetlenül az érintettől érkező törlési igényt eljuttatni a törlési feladattal megbízott Munkatárshoz, valamint a törlési feladatokat ellenőrző Munkatárshoz;
  16. a hozzá közvetlenül az érintettől érkező zárolási igényt és az igényelt időtartamnak vagy véglegességnek igényét eljuttatni a zárolási feladattal megbízott Munkatárshoz és a zárolási feladatokat ellenőrző Munkatárshoz;
  17. a hozzá közvetlenül az érintettől vagy más Munkatárstól vagy Partnertől érkező, az érintett – jelen szabályzat szerint – továbbíthatónak meghatározott adatainak továbbítása iránti igényt eljuttatni a továbbítást végző Munkatárshoz és a továbbítást ellenőrző Munkatárshoz;
  18. a tiltakozás választervét eljuttatni az ellenőrzéssel megbízott Munkatárshoz;
  19. a tiltakozás választervének jóváhagyása vagy módosítása, módosíttatása iránti lépéseket megtenni;
  20. a tiltakozás válaszát eljuttatni az érintett irányába;
  21. a törlési igényt ellenőrizni;
  22. a törlési igény vagy törlési kötelezettség alapján az érintett adatainak törlése iránti lépéseket az adatbázisból a jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően megtenni, és annak tényéről az érintettet és jelen szabályzatban meghatározott harmadik személyeket írásban értesíteni;
  23. a zárolási igényt ellenőrizni;
  24. a zárolási igény alapján az érintett adatainak zárolása iránti lépéseket megtenni és annak tényéről az érintettet írásban értesíteni;
  25. az adattovábbítási igénnyel kapcsolatos hozzájárulást megkérni az érintettől, és az adatokat, valamint a hozzájárulást ellenőrizni;
  26. adattovábbítás feladatát végrehajtani;
  27. kapcsolatot tartani a hatóságokkal, bíróságokkal, harmadik személyekkel;
  28. végrehajtani a felettes adatvédelemmel kapcsolatos, jelen szabályzat szerinti vagy szellemében meghozott utasításait;
  29. értesíteni a felettest, ha olyan utasítást kap, amely a jelen szabályzattal vagy elveivel ellentétes;
  30. egyéb szabályzatban meghatározott módon és időközökben kapcsolatot tartani a Partnerrel, a kapcsolattartást elektronikusan dokumentálni és gondoskodni a dokumentálás tárolásáról;
  31. állásbörzéken, felsőoktatási intézményekben, egyéb helyeken megjelenni és adatokat felvenni az érintettektől az önkéntes hozzájárulás kérését és megadását követően;
  32. a Munkatársak be- és kiléptetésével kapcsolatos, külön szabályzatban vagy munkáltatói utasításban meghatározott feladatokat megtenni az érintett Munkatárs adatvédelmének biztosításával;
  33. a Munkatársak e-mail címeinek létrehozásával és törlésével kapcsolatos feladatok ellátása;
  34. jelszavakra vonatkozó előírások betartása és betartatása;
  35. Adatkezelő tulajdonában levő számítógépek és egyéb adattárolásra és/vagy továbbításra alkalmas elektronikai eszközök naplózásának beállítása, működtetése, a naplózásról készült adatok megfelelő adatállományba történő tárolása;

12. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA: MUNKATÁRSAK BE- ÉS KILÉPTETÉSE

 1. Az Adatkezelőhöz történő be- és kiléptetés rendjére vonatkozó belső szabályzatokat és/vagy munkáltatói utasítást minden Munkatárs betartani köteles.
 2. A beléptetés során Adatkezelő elektronikusan és papíralapon is kezel adatokat.
 3. Adatkezelő a papíralapú adatokat zárható helyiségben tárolja és kizárólag a meghatározott munkakörben foglalkoztatott Munkatársaknak van jogosultsága a helyiség felnyitásához és lezárásához.
 4. A papír alapú adatok elektronikus formába történő alakítására (pl. szkennelés, adatok bevitele elkülönített adatállományba, stb.) kizárólag a meghatározott munkakörben foglalkoztatott Munkatársaknak van jogosultsága.
 5. A be- és kiléptetés folyamatában minden Munkatárs köteles a be- vagy kilépő  Munkatárs adatait a jelen szabályzatnak megfelelően kezelni.

 13. FEJEZET - AZ ADATTOVÁBBÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

 1. Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor. A jelen szabályzat szerinti, EU Csoportba tartozó Adatkezelők egymás között tehát csak és kizárólag abban az esetben továbbíthatnak adatot, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy jogszabály felhatalmazta az Adatkezelőt erre.
 2. Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott.
 3. Az érintett hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítással érintett minden adat, az adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja meg.
 4. Továbbítható minden olyan adat, amelyet az érintett megismert és kifejezetten hozzájárult az adat továbbításához.
 5. Tekintettel az előző pontban meghatározottakra, olyan adat, amelyet az Adatkezelő vagy a Munkatárs az érintettel kapcsolatban hozott létre, vagy amelyet az érintett az interjú során hozott létre, valamint annak kiértékelése csak és kizárólag abban az esetben továbbítható a Partner irányába, ha az adatot az érintett előzetesen megismerte és a továbbításhoz kifejezett hozzájárulását adta.
 6. Annak érdekében, hogy a hozzájárulás utóbb bizonyítható legyen, azt lehetőség szerint írásba kell foglalni.
 7. Adatkezelő az adattovábbítást minden esetben dokumentálni köteles oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen. A dokumentálásra elsősorban az adatszolgáltatást kérő, illetve annak teljesítéséről rendelkező, megfelelően kiadmányozott iratok szolgálnak.

14. FEJEZET – AZ ADATÁLLOMÁNYOK KEZELÉSE

 1. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen.
 2. A jogszabályon alapuló adatkezelések kötelezőek, azokról az érintettek köre tájékoztatást kérhet.
 3. Adatkezelő gondoskodni köteles a különböző célú adatkezelések megfelelő, logikai elkülönítéséről.
 4. Adatkezelő papír alapú adatkezelést is folytat.
 5. Adatkezelő informatikai rendszere és elektronikus nyilvántartásai megfelelnek az adatbiztonság követelményeinek.
 6. A nyilvántartások biztosítják, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
 7. Adatkezelő tehát lehetőség szerint törekszik az adatminimum elvének érvényesülésére, annak érdekében, hogy az egyes Munkatársak csak a szükséges személyes adatokhoz férjenek hozzá.
 8. Az adatminimum elvének megfelelően, az Adatkezelő az informatikai rendszer és elektronikus nyilvántartás rendszerének felépítése, a jogosultságok meghatározása, és egyéb szervezeti intézkedések útján gondoskodik arról, hogy a Munkatársak személyügyi nyilvántartásában szereplő adatokat csak azok a Munkatársak ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük vagy feladatuk ellátása, teljesítése érdekében szükségük van.
 9. Szintén az adatminimum elvének megfelelően, az Adatkezelő az informatikai rendszer és elektronikus nyilvántartás rendszerének felépítése, a jogosultságok meghatározása, és egyéb szervezeti intézkedések útján gondoskodik arról, hogy a Partnerek (személyügyi) nyilvántartásában szereplő adatokat csak azok a Munkatársak ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük vagy feladatuk ellátása, teljesítése érdekében szükségük van.
 10. Az adatállományok biztonságos őrzésére, a hozzáférési jogokra, az Adatkezelő szervezetén belül hatályos szabályzatok, utasítások megfelelően irányadók. Ezen szabályzatok, utasítások a jelen Szabályzat és az irányadó jogszabályok – elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – elveinek és rendelkezéseinek érvényre juttatását szolgálják.

15. FEJEZET - ADATBIZTONSÁG

 1. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében.
 2. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.
 3. Ugyancsak gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 4. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 5. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen szabályzattól tartalmilag és formailag elkülönülő szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján is gondoskodhat.
 6. Adatkezelő, Munkatársai a jelen Szabályzatban és egyéb, adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatokban, munkaköri leírásokban, utasításokban meghatározott, az adatbiztonság magas fokú érvényesülését biztosító rendben kötelesek eljárni.
 7. Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett Munkatársak megfelelő felkészítéséről.
 8. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
 9. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  1. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
  2. Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
  3. Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
  4. Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

16. FEJEZET - ADATOK TÖRLÉSE, ARCHIVÁLÁSA (ZÁROLÁSA), MÓDOSÍTÁSA

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti.

 1. Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
  1. kezelése jogellenes;
  2. az érintett kéri a saját személyes adatának törlését (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);
  3. az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 2. Az Adatkezelő által kezelt adatok törlését vagy módosítását (helyesbítését), a hozzájárulás visszavonását érintett az ugyfelszolgalat@eucsport.hu  e-mail címre küldött értesítéssel teheti meg.
 3. Az érintett kérelme hiányában az Adatkezelő az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt.
 4. Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 5. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett, a Munkatárs vagy a Partner ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett, a Munkatárs vagy a Partner jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 6. Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett, a Munkatárs vagy a Partner vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 7. A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.
 8. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi.
 9. Amennyiben jogszabály azt előírja, a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.
 10. Adatkezelő módosítani köteles az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett, a Munkatárs vagy a Partner kétséget kizáróan bizonyítja a helyes és pontos személyes adatot.

17. FEJEZET - JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az ugyfelszolgalat@eucsport.hu küldött értesítéssel.
 2. Kérelemre az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 3. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 4. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 10 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 5. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 6. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő az e fejezet 4. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 7. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 8. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, kegyeleti joggal, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal lehet élni:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

18. FEJEZET - EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.
 2. "Cookies" használata és webfigyelés: Adatkezelő weboldalainak üzemeltetése során cookie-kkal, engedélyezett, harmadik féltől származó cookie-kkal, webfigyelő programokkal és/vagy egyéb technológiai megoldásokkal kezel anonim adatokat, és követi nyomon a böngészési szokásokat, valamint monitorozza és rögzíti a weboldal használatát és látogatását, mely adatokat összegyűjti, és azokat összesítve statisztikai célból – a használó személyének beazonosítására alkalmatlan módon – kezeli. Bővebben a süti szabályzatunkban olvashat a webes sütik működéséről, felhasználásuk módjáról.
 3. Az euCSOPORT szerződött adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe, amely vállalkozás az EU-JOBS Munkaerőközvetítő és Szolgáltató Kft.
 4. Jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képezi a weboldalakat látogató érdeklődők valamint az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő érintettek számára nyilvánosan elérhető adatkezelési tájékoztatót.
 5. A nyilvánosan elérhető adatkezelési tájékoztatónak a weboldalról kell elérhetőnek lennie.
 6. Jelen szabályzat végrehajtása során, az Adatkezelőn belül az egyes szervezeti egységek és személyek, Munkatársak feladatait, felelősségét, az Adatkezelő szervezetére, működésére, tevékenységére vonatkozó egyéb belső szabályzatok határozzák meg.
 7. Jelen szabályzat végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinációját informatikáért felelős munkatárs látja el.
 8. Az adatkezeléssel érintettek körének jogait, e jogok gyakorlását az Adatkezelő szervezeti és működési viszonyai nem érintik.

Jelen szabályzat 2015. december 1-től lép hatályba. Utolsó módosítás 2018.04.25.

Cégcsoportunk tagjai

Bemutatkozik az euCSOPORT Munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-közvetítés Weboldalkészítés, SEO Európai Uniós Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Alapítvány Call-center Nyugdíjas Szövetkezet

Közösség

Kapcsolat

H-1137 Budapest, Katona József u. 15.

06 1 225 1533

ugyfelszolgalat@eucsoport.hu

Nyitva tartás

Személyesen Telefonon
H 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00
K - P 09:00 - 17:00 09:00 - 17:00
Szo - Vas - - - - Zárva - - - -